PRODUCTS & SERVICES
FINANCE SOLUTIONS
AFTER MARKET SOLUTIONS
USED EQUIPMENT
OUR NETWORKS
 

ฝึกอบรม

PRODUCTS & SERVICES
FINANCE SOLUTIONS
AFTER MARKET SOLUTIONS
USED EQUIPMENT
OUR NETWORKS

UMW ACADEMY สร้างคน สร้างคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ

การเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงาน หรือการใช้งานเครื่องจักรไม่เต็มความสามารถ เพราะความไม่รู้ของพนักงาน ล้วนแต่เป็นเรื่อง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานที่ลดลง ดังนั้น “การอบรม” โดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้ใช้งาน จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ขาดไม่ได้ จากแนวคิดที่ว่าในต่างประเทศการทำงานที่สูงจะต้องมีกฎหมายด้านความปลอดภัย ในการใช้รถยกกำหนดไว้อย่างชัดเจน รวมไปถึงการทำงานบนที่สูงซึ่งมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีสูงมาก โดยจะต้องใช้เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานในการทำงานเท่านั้น พนักงานขับทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม จึงจะขับขี่รถซึ่งมีมูลค่าสูงเหล่านี้ได้ ทำให้ บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญและแนวโน้มตลาดการทำงานในประเทศไทย จึงได้จัดตั้งสถาบัน “UMW ACADEMY” ขึ้นมาเพื่อช่วยให้การทำงานมี ประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน รวมทั้งลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

หลักสูตรในการจัดคอร์สฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน สำหรับฟอร์คลิฟท์ Mitsubishi และรถกระเช้า JLG โดยในการอบรมจะแบ่งเป็น 2 คลาสคือ

1.การ Demonstration หลังจากส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเราจะต้องทำการสาธิตให้ลูกค้า

2.Operator training หรือ Driver training เป็นการ Training แบบเข้มข้นในเรื่องของการขับขี่อย่าง ถูกต้องและปลอดภัย

  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการทำงานด้านเครื่องมือทุ่นแรงของลูกค้า
  • เพื่อให้ถูกต้องและถูกหลักการภายใต้เงื่อนไขการทำงานของระบบ Logistics
  • พนักงานขับจะได้เรียนรู้ถึงการบำรุงรักษาเบื้องต้นอย่างถูกต้อง หรือที่เรียกว่า Self maintenance เพื่อนำไปปฏิบัติเองได้ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้
  • เพื่อให้พนักงานขับตระหนักถึงการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย (Zero Accidental)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจใช้บริการ กรุณาติดต่อ โทร. 02-033-5959 E-mail : marketing@umwsiam.com