PRODUCTS & SERVICES
FINANCE SOLUTIONS
AFTER MARKET SOLUTIONS
USED EQUIPMENT
OUR NETWORKS
 

สารจากผู้บริหาร

สารจากกรรมการผู้จัดการในวาระวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

สวัสดีทุกท่าน

ปีแห่งการท้าทายได้ผ่านไปแล้ว แต่โควิด-19 ยังคงผลักดันให้เราดำเนินชีวิตด้วยบรรทัดฐานใหม่ ดังนั้น ความอดทนของเราจึงยังคงดำเนินต่อไปภายใต้ข้อจำกัดในการดำรงชีวิต ซึ่งต้องคำนึงถึงการระบาดใหญ่ที่อาจกลับมาได้ตลอดเวลา สิ่งนี้ถือเป็นภัยคุกคามพื้นฐานที่เราต้องตระหนัก

นับตั้งแต่อุตสาหกรรมบางกลุ่มกลับมาดำเนินการอีกครั้ง และบางประเทศเริ่มเปิดพรมแดน ทั่วโลกได้เผชิญกับปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทำให้เกิดความปั่นป่วนในตลาด อาทิเช่น การขึ้นราคาน้ำมันดิบ การขาดแคลนอุปกรณ์/ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งไม่เพียงพอ ต้นทุนวัตถุดิบการผลิตสูงขึ้น และเกิดอัตราเงินเฟ้อค่าครองชีพในส่วนของอาหาร พืชผัก ผลไม้ เกือบทุกชนิด

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะรู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตและกำหนดแนวทางใหม่สำหรับปีเสือนี้ ให้เป็นปีแห่งการก้าวกระโดด สังคมดิจิทัลในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา และทุกคนต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมากขึ้น ผมขอแบ่งปันความกังวลต่อสถานการณ์ที่ผู้คนถูกเชื่อมต่อส่วนบุคคลด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างง่ายดาย ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ผู้คนเริ่มสูญเสียปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน แท้จริงแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ในสังคมของเรามาโดยตลอดจนกระทั่งในปัจจุบันที่การระบาดของโควิด-19 ผลักดันให้เราต้องปรับพฤติกรรม ด้วยเหตุปัจจัยนี้ จึงส่งผลด้านลบให้เกิดการแบ่งแยกและขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ช่วงเวลานี้ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พวกเราควรสะท้อนแนวทางดำเนินชีวิตของเราตามแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2030 เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับคนรุ่นใหม่ เราควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาของสหประชาชาติ นี่เป็นสถานการณ์ยากลำบากของเราในฐานะนักธุรกิจว่าเราจะรักษาสมดุลนี้กับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม เราเห็นการเปลี่ยนแปลงและคลื่นลูกใหม่ของเทคโนโลยี พลวัตของการเปลี่ยนแปลงกำลังซึมลึกไปทุกส่วนของการดำเนินชีวิตและธุรกิจ

เราคุ้นเคยกับการเติบโตด้วย “การเพิ่มขึ้นและสิ่งกระตุ้น” ว่าเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้เรา แต่ตอนนี้ เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนโดย “การปรับลดและตัดออก” ซึ่งผมเรียกว่า “การเปลี่ยนแปลงด้วยการลดจำนวนสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (SX)” ซึ่งมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เนื่องจากคุณค่าที่แท้จริงนั้นมาจากคุณภาพที่รับรู้ด้วยจิตใจไม่ใช่ปริมาณที่จับต้องได้

เรากำลังแสวงหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจของเราเอง โดยการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด อย่างไรก็ตาม รากฐานและพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ยังคงต้องมีการเติบโต ด้วยเหตุนี้ ผมได้มีการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายโดยนำการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (DX) และ การเปลี่ยนแปลงด้วยการลดจำนวนสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (SX) มาใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจเป็นปีแรก

ผมหวังที่จะเห็นการเพิ่มขึ้นของการมีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนกับหลาย ๆ บุคคลนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพพลานมัยที่แข็งแรง และขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าของเรา

สวัสดีปีใหม่

มร. อาซึชิ โตมิตะ
กรรมการผู้จัดการ
1 มกราคม 2565