CORPORATE

MD'S MESSAGE


กราบสวัสดีทุกๆท่าน
 
ปีใหม่ 2562 กำลังย่างเข้ามา ซึ่งเป็นปีที่จะครบวาระ 3 ปี ของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้นำเสนอวิธีการใน “การแก้ปัญหาธุรกิจและจัดการเรื่องความปลอดภัย” และเราได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ภายใต้สโลแกน “วิศวกรรมคุณค่า” และ “มุ่งเน้นคุณภาพ” ในปี 2562
 
ผมอยากจะแชร์เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ แก่พวกท่านอีกครั้ง
เป้าหมาย (สิ่งที่เราจะทำให้สำเร็จ) : สร้างรากฐานแห่งความสำเร็จและการทำงานเป็นทีม
วิสัยทัศน์ (สิ่งที่เราจะเป็น)             : เป็นผู้แก้ปัญหาธุรกิจที่เราทำและธุรกิจของลูกค้าและปรับเปลี่ยน
ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
พันธกิจ (ทำไมเราถึงทำ)                : สร้างค่านิยม “ขับเคลื่อนด้วยความเป็นเลิศ” เพื่อการเติบโตอย่าง
  ต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัยและความ
มั่นคง
สภาพแวดล้อมของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเร็วกว่าที่เราเห็นอย่างคาดไม่ถึง
การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นขององค์กรที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ ผู้คนเชื่อมโยงกันด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กและอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้เกิดการสื่อสาร
แผ่ไปในวงกว้างเกิดเป็นกระแสไปทั่วโลกและเกิดการแข่งขันแบบไร้พรมแดนผลักดันให้ เรา ผู้คน และสังคม เกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่างๆเกิดขี้นในโลกได้กลายเป็นผลกระทบต่อประเทศเราด้วยเช่นกัน
 
เพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้ พวกเราต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้เกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นด้วยการกระจายอำนาจ แต่ละส่วนมีการปกครองตนเอง การตัดสินใจมีอิสระมากขึ้น เพื่อเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและบริหารแบบองค์รวม ด้วยบทบาทแบบพลวัต มีการกระจายอำนาจ มีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานมีกฎเกณฑ์  กฏระเบียบที่โปร่งใส เพื่อทำให้เกิดการสร้างโอกาสที่ดีกว่าและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ
 
ด้วยโครงสร้างใหม่ของเรานี้ จะทำให้เกิดการบริการอย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นด้วยการมุ่งเน้น “การควบคุมคุณภาพ” พวกเราให้คำมั่นที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายด้วยการบริหารความผูกพันแก่ทุกท่านแบบองค์รวม
 
นับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป พวกเราจะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้แก่ธุรกิจมากยิ่งขึ้นด้วยหน่วยธุรกิจต่างๆของเราดังต่อไปนี้ หน่วยธุรกิจแก้ปัญหาธุรกิจอุปกรณ์ขนส่งลำเลียง หน่วยธุรกิจแก้ปัญหาหลังการตลาด หน่วยธุรกิจแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง และหน่วยธุรกิจแก้ปัญหาระบบวิศวกรรมและการผลิต อันได้แก่ การแก้ปัญหาระบบการควบคุมอัตโนมัติในอู่ซ่อมรถ และระบบการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ยูไนเต็ด แคปปิตอล อิควิปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีการขยายธุรกิจในหน่วยธุรกิจการขายหลังการตลาดในส่วนของรถเช่า การให้บริการด้านการเงินแก่กลุ่มบริษัทและลูกค้าผู้ทรงเกียรติและมีการพัฒนาตลาดใหม่ๆในเขตภูมิภาคอาเซียน
 
ผมเชื่อว่าสมาชิกแต่ละทีมมีความกระตือรือล้นที่จะทำให้ภารกิจขององค์กรสำเร็จ แสดงศักยภาพของตนเองด้วยการเป็นผู้ให้คำปรึกษา เสนอวิธีการแก้ปัญหาให้แก่ธุรกิจ
 
ผมมีความยินดีที่จะแบ่งปันข่าวดีให้พนักงานและหุ้นส่วนธุรกิจทราบว่าองค์กรของเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เรากำลังจะได้รับรองมาตรฐาน ISO9001/2015 พวกเราภูมิใจในมาตรฐานคุณภาพและการควบคุมที่ได้มีการกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพราะลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีและมีคุณค่าจากเรา
 
“ขับเคลื่อนด้วยความเป็นเลิศ” เป็นค่านิยมขององค์กรของเรา และเรากำลังสร้างค่านิยม “วิศวกรรมคุณค่า” อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสำเร็จในอนาคตตราบนานเท่านาน
 
ผมขอปิดท้ายคำกล่าวของผมด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า

  1. คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคือการได้เรียนรู้ พัฒนา ด้วยความท้าทายใหม่ๆและมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  2. ความบากบั่นเพื่อทำให้ภารกิจประสบผลสำเร็จ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดคุณค่าของความเป็นมนุษย์
  3. เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสันติภาพ

 
ผมขอถือโอกาสนี้ อวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองในปี 2019
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
 
มร.อาซึชิ  โตมิตะ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์(สยาม)จำกัด(มหาชน)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562